Strona głowna » Dębica » Władze hufca wybrane

Władze hufca wybrane

Podczas zjazdu zwykłego Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szeregów podsumowano czteroletnią kadencję, wybrano nowe władze i wytyczyczono kierunki działania na lata następne. Komendantem hufca został ponownie hm. Mateusz Cebula HR.

Obradom zjazdu przewodniczył phm. Artur Kowalski HR, w pracach uczestniczyły 24 osoby z głosem decydującym – drużynowi, komendanci szczepów i osoby pełniące funkcje we władzach oraz zespołach hufca. Nie zabrało też przedstawicieli Chorągwi Podkarpackiej ZHP, komendanta hm. Mariusza Bezdzietnego HR oraz skarbnika hm. Mirosława Pietrzaka HR.

Po części roboczej zjazd rozpatrzył sprawozdania ustępujących władz. Sprawozdanie komendanta i komendy hufca zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu, uzyskało też pozytywną opinię komisji rewizyjnej hufca oraz wyróżniającą ocenę komendy chorągwi. Jako główne sukcesy wskazano rozwój pracy z kadrą i kształcenia (hufiec zorganizował szkolenia kadry dla ok. 150 osób z całej Polski, przybyło 14 nowych instruktorów, 5 zdobyło kolejne stopnie instruktorskie) oraz uporządkowanie sytuacji finansowej (hufiec pozbył się kilkudziesięciotysięcznych zobowiązań finansowych, nie ma nowych zaległości, składki opłacane są na bieżąco a komenda hufca pozyskała ponad 100 tys. zł na działalność programową i kształceniową). Hufiec rozwija się liczebnie, stwierdzono trend rosnący. Zjazd udzielił absolutorium każdemu z członków komendy hufca za kadencję 2011-2015. Aprobaty delegatów nie uzyskało natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej hufca, które zostało odrzucone.

Następnie zjazd przystąpił do wyboru władz na lata 2015-2019. Jedynym kandydatem na komendanta hufca był dotychczasowy hufcowy – hm. Mateusz Cebula HR. Zjazd w głosowaniu jawnym, zdecydowaną większością głosów powierzył pełnienie funkcji dotychczasowemu komendantowi. Do komendy hufca w nowej kadencji komendant zaprosił phm. Sławomira Glenia HR jako zastępcę oraz phm. Małgorzatę Dybowską w roli skarbnika, co zostało zaakceptowane przez zjazd. W skład trzyosobowej komisji rewizyjnej hufca weszli: pwd. Aleksandra Szczepaniak HR (przewodnicząca), pwd. Ksenia Burghardt HO (zastępca) i phm. Artur Kowalski HR.

Na koniec zjazd przyjął program rozwoju hufca, wytyczający główne kierunki prac na czteroletnią kadencję. Obrady zakończyły się w braterskim kręgu.

– Dziękuję wspólnocie Hufca ZHP Dębica za zaufanie i powierzenie mi funkcji komendanta na kolejne cztery lata – mówi hm. Mateusz Cebula HR – Traktuję to jako zobowiązanie, które postaram się spłacić swoją służbą. Mam nadzieję, że uda się to zrobić co najmniej tak dobrze jak w zakończonej właśnie kadencji.