Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Stanisław Rokosz – kandydat na Wójta Gminy Dębica

Stanisław Rokosz – kandydat na Wójta Gminy Dębica

STANISŁAW ROKOSZ jest jednym z  najdłużej  urzędujących samorządowców w Polsce. Funkcję Wójta Gminy Dębica sprawuje nieprzerwanie od 28 sierpnia 1996 roku czyli już siódmą z rzędu kadencję. Jest więc doskonale znany we wszystkich 19 sołectwach tworzących Gminę Dębica, bo wszystkie bez wyjątku zawdzięczają mu wszystko co najlepsze w ich rozwoju.

W czasie swoich dotychczasowych kadencji podjął wiele działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb i warunków bytu mieszkańców oraz rozwoju i promocji Gminy, poprzez ochronę zdrowia, pracę socjalną, oświatę, współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizację czasu wolnego oraz inwestycje realizowane przez Gminę. Dzięki temu że dbał o stworzenie podmiotom zewnętrznym dobrych warunków do inwestowania, ale także dbając o należyte wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej i dużego potencjału ludzkiego doprowadził do tego, że na terenie Gminy Dębica działalność gospodarczą prowadzi ponad 3100 podmiotów gospodarczych, w tym tak duże firmy jak: OLIMP Laboratories, Hutchinson, Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA, Kronospan czy Lerg. Istnieją tu dwie strefy ekonomiczne: w Pustkowie Strachowie i w Zawadzie o łącznej powierzchni ok. 54 ha.

Największym sukcesem Wójta Rokosza, można śmiało powiedzieć dziełem życia na niwie samorządowej jest skuteczne doprowadzenie do reaktywacji Uzdrowiska Latoszyn Zdrój, co zwieńczyło jego kilkunastoletnie starania o przywrócenie możliwości wykorzystywania  do celów leczniczych znajdujących się tam zasobów znakomitych wód siaczanowo-wapniowych. Ostatnio zrealizowanym tam zadaniem była budowa pięknego Parku Zdrojowego oraz plenerowego amfiteatru z zadaszoną sceną i widownią. Kolejnym dużym zagadnieniem inwestycyjnym do którego realizacji chciałby się przymierzyć – już w następnej kadencji o ile zostanie ponownie wybrany na Wójta –jest wybudowanie tam obiektu noclegowo-leczniczego, który by pozwalał przyjeżdżać kuracjuszom z całej Polski na 21-dniowe turnusy. Istnieją już opracowane plany i projekty w tym zakresie. Przewidują one, że zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już zaplecza Uzdrowiska. Jest też w planach szeroko rozumiana geotermia  i na jej bazie wybudowanie aquaparku w oparciu o udokumentowane już i zbadane złoża wód geotermalnych.

Jeśli chodzi o inne najnowsze inwestycje to wymienić należy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gumniskach, oraz Ośrodka Zdrowia w Pustyni. Kończy się rozbudowa Remizy OSP w Stasiówce. W Podgrodziu rozpoczęto budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego jednostkami OSP w Gminie Dębica. Ważnym wsparciem dla strażaków był zakup samochodów dla OSP w Brzeźnicy, Pustyni, Stobiernej, Paszczynie, Pustkowie i Pustkowie – Strachowie oraz przekazanie samochodu dla Podgrodzia. Inwestycje te nie były by możliwe bez systematycznego wzrostu dochodów własnych Gminy. Dość powiedzieć, że w 2019 roku wyniosły one 46 mln zł, w 2023 roku to kwota już 61,4 mln zł, a w tym roku planowane dochody powinny osiągnąć wartość ponad 65 mln zł.

Wójt Stanisław Rokosz przy każdej okazji powtarza, że we wszystkich jego działaniach najważniejsi są ludzie, a każde działanie, jakie podejmuje ze swoimi współpracownikami realizowane jest właśnie z myślą o nich. Te liczne projekty, programy, wydarzenia, imprezy, warsztaty, zajęcia, inwestycje są nakierowane na zaspokajanie ich potrzeb. Dla zapewnienia potrzeb najstarszych oraz niepełnosprawnych mieszkańców powstało Centrum Usług Społecznych (CUS) Gminy Dębica. Realizuje ono cenne projekty, z których chętnie korzysta wiele osób. Główną inwestycją zrealizowaną w kierunku seniorów to Dzienny Dom Seniora „Senior +” oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalne
w Kochanówce.

Mówiąc o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców warto podkreślić, że Gmina Dębica posiada bogatą bazę edukacyjną, którą tworzą – 13 szkół, 6 publicznych przedszkoli oraz 4 niepubliczne przedszkola wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i oferujące bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Na terenie Gminy realizowany jest program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, w ramach którego wybudowano 13 sal gimnastycznych, boiska Orlik 2012 oraz boiska o nawierzchni sztucznej, bieżnię lekkoatletyczną i boisko lekkoatletyczne o nawierzchni sztucznej. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z kompleksem basenów Nemo oraz kompleksem boisk wielofunkcyjnych w Pustkowie – Osiedlu to obiekt, którego Gminie Dębica mogłoby pozazdrościć wiele nawet dużych miast. Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania wraz z Ekspozycją Historyczno-Dydaktyczną w Paszczynie, Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej oraz Osada Słowiańska w tej samej miejscowości to ważne atrakcji edukacyjno-turystyczne Gminy. Centrum Kulturalno-Oświatowe w Zawadzie, zmodernizowane domy kultury, siłownie plenerowe i place zabaw oraz dobrze wyposażone  w sprzęt jednostki OSP są dopełnieniem warunków do wszelkich aktywności mieszkańców gminy Dębica.

Chlubą Wójta Rokosza i  władz gminy  jest kompleksowe rozwiązanie  problemu zagospodarowania odpadów. Wybudowany w Paszczynie nowoczesny kompleks obiektów do sortowania i utylizacji odpadów obejmuje usługami również ościenne gminy oraz miasto Dębicę. Godnym uznania jest fakt, że 90% sołectw jest skanalizowanych, zaś ponad 95 % gospodarstw posiada sieć wodociągową.

Decyzja o ponownym kandydowaniu na Wójta Gminy Dębica nie była dla Stanisława Rokosza łatwa. Zanim ja podjął uczestniczył w licznych spotkaniach środowiskowych z organizacjami pozarządowymi, zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP. Odbył wiele rozmów indywidualnych, które dostarczyły mu mnóstwo satysfakcji ze wspólnie osiągniętych sukcesów, a z drugiej strony  uwrażliwiły go  
na podnoszone społecznie tematy oraz oczekiwania. Uznał, że warto nadal podejmować działania wspierające organizacje społeczne oraz zaangażować się w działania dla wspólnego dobra Mieszkańców.  – Otrzymane w służbie społecznej wysokie odznaczenia państwowe m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski oraz  najwyższe wyniki w rankingach krajowych i na szczeblu Podkarpacia dedykuję Naszej Wspólnocie. To wspólny sukces i uznanie. Kończącą się kadencję Wójta Gminy Dębica ofiaruję każdemu z Was. Był to czas odkryć,nieustannej troski oraz szlachetnych dążeń. Dobro możemy razem pomnożyć w kolejnych latach. Wszystko zależy od Was – Drodzy Mieszkańcy – powiedział po podjęciu decyzji o ponownym kandydowaniu.

Stanisław Rokosz jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. Prawie całe życie zawodowe poświęcił pracy samorządowej. Był żonaty przez 34 lata, niestety jego kochana żona Elżbieta odeszła 16 lat temu z powodu ciężkiej choroby. Oboje wychowali dwie dorosłe już teraz córki – Sylwię oraz Annę. Pierwsza z nich uszczęśliwiła ich dwójką wnucząt – dorosłym już Konradem, którego żonę Ewę Pan Stanisław traktuje jak swoją trzecią córkę, oraz Julią, której narodzin babcia już nie doczekała. Podobnie rzecz miała się z Nataszą – młodszą córką Anny. Jej 17-letnia siostra Oliwia też babci nie pamięta, bo miała zaledwie roczek gdy odeszła.

Pasją Wójta Rokosza jest sport i aktywny tryb życia. Grywał w piłkę nożną i badmintona, a później w golfa i tenisa. Obecnie lubi pojeździć na rowerze i popływać. Uwielbia czytać książki, których jednak nie pożycza tylko kupuje, a więc zgromadziła już dość bogaty prywatny księgozbiór.

Stanisław Rokosz - kandydat na Wójta Gminy Dębica

Stanisław Rokosz – kandydat na Wójta Gminy Dębica

Materiał wyborczy sfinansowano ze środków KWW Nasza Gmina Dębica.