Home » Dębica » Strażnicy świętowali 25 – lecie

Strażnicy świętowali 25 – lecie

Straż Miejska w Dębicy 29 sierpnia obchodziła jubileusz 25-lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęły się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele Krzyża Świętego, po której odbyła się jubileuszowa uroczystość  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Straż Miejska utworzona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 października 1991 r. Uchwałę podpisał przewodniczący Jan Mytkoś, a funkcję burmistrza pełnił wówczas Antoni Kamiński. W sierpniu 1992 r. strażnicy wyszli na ulice Dębicy, by pełnić służbę. Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Dębicy był Artur Wiktor, który razem ze swoim zastępcą Leszkiem Siembabem i pierwszymi strażnikami tworzyli od podstaw nową formację. W 1999 r. pełniącym obowiązki komendanta był Roman Iwasieczko, po którym w 2001 r. funkcję komendanta objął Gerard Ziemba. Od 2002 r. obowiązki komendanta pełnił obecny Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Roman Rogowski, natomiast w 2005r.  komendantem został Ryszard Łastowski. W 2006 r. obowiązki komendanta zostały powierzone Sylwestrowi Bieszczadowi, który funkcję tą pełni od 11 lat.

Pierwszy skład dębickiej Straży Miejskiej, na wiosnę 1992 roku liczył 11 osób. W tym gronie znalazły się  trzy kobiety. Ogółem przez 25 lat  działalności w straży pracowały 34 osoby. W kolejnych latach część z nich została przeniesiona lub zwolniona. Dwoje spośród strażników: Witold Depa  i Agnieszka Strzelczyk zmarli nagle w młodym wieku. W chwili obecnej w straży zatrudnionych jest 15 osób.

W ciągu ostatnich 13 lat strażnicy miejscy udzielili 24 548 pouczeń,  wręczyli   3140 mandatów, skierowali 483 wniosków do sądu, ujęli i przekazali policji 210 osób. Na przestrzeni tych lat zorganizowano 7161 konwojów oraz 1910 wspólnych działań i zabezpieczeń oraz wspólnych patroli z policją, 369 osób zostało doprowadzonych do miejsca zamieszkania lub na policję. Straż miejska ujawniła  27 przestępstw  i ujęła 14 sprawców przestępstw. W przeciągu ostatnich dziewięciu lat ogółem zostały nałożone mandaty na kwotę ponad 274 tys. zł.

– Z roku na rok mieszkańcy Dębicy coraz częściej zwracają się o pomoc właśnie do strażników – mówi komendant Sylwester Bieszczad. – Udzielanie pomocy mieszkańcom jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż pomagając jednej osobie, na ogół sprawia się kłopoty innej, tej która łamie obowiązujące prawo. Średnio notujemy 1500 zgłoszeń telefonicznych z prośbą o interwencję. Chociaż pochwał nie brakuje, to wciąż spotykamy się z krytyką również w prasie. Nie zniechęca nas to, wręcz odwrotnie, mobilizuje do wysiłku, by działania nasze były jak najbardziej skuteczne.

Podczas uroczystości w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy komendant Sylwester Bieszczad przedstawił zgromadzonym gościom prezentację ukazującą  historię i 25 lat działalności Straży Miejskiej w Dębicy, jej skład, zakres wykonywanych działań, szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji  i szereg danych i statystyk dotyczących działalności jednostki.  Jak mówił komendant początkowo ulice miasta były patrolowane pieszo, a po roku  pojawiły się patrole fiatem 125 p combi, a później polonezami i deawoo lanosami. Dzisiaj straż ma do dyspozycji  samochód citroen berlingo, który służy do patrolowania miasta, przewożenia osób zatrzymanych, w tym nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub na policję, a także do konwojowania pieniędzy, dokumentów i osób. Od 2008 r. do dyspozycji strażników jest także osiem rowerów od firmy Arkus , które są wykorzystywane do patrolowania parków miejskich, osiedli mieszkaniowych, a także zabezpieczania imprez rowerowych.

Głównym zadaniem Straży jest ochrona porządku w miejscach publicznych, w tym między innymi zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ich wykrywanie,  współdziałanie z innymi służbami w różnych, istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców sprawach  oraz kontrola utrzymania ładu i czystości w mieście.  Strażnicy zostali uprawnieni do legitymowania osób, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, kierowania wniosków o ukaranie, blokowania kół pojazdów oraz użycia w określonych przypadkach środków przymusu bezpośredniego.

Przez 25 lat dębicka straż zajmowała się głównie egzekwowaniem wykroczeń w ruchu drogowym, porządkiem i bezpieczeństwem na placach targowych, czystością chodników, ulic i posesji, dzikimi wysypiskami śmieci, bezdomnymi zwierzętami, a także powiadamianiem  odpowiednich służb o nieprawidłowościach i zagrożeniach.  Systematycznie były wykonywane konwoje gotówkowe, przewożenie nietrzeźwych, kontrole  usuwania odpadów komunalnych i posiadania umów na śmieci.

Z mniejszym lub większym skutkiem porządkowano handel na targu przy ul. Kraszewskiego. Przeciwdziałano oszustwom i  kradzieżom kieszonkowym. Były przypadki zatrzymań sprawców przemocy, którzy posiadali m.in. noże i maczety. Razem z policjantem udaremniono  próbę samobójczego skoku  desperata z mostu do Wisłoki. Szczególnie w ostatnich latach współpracując z MOPS- em  udzielono pomocy wielu bezdomnym przebywającym w okresie zimowym w sytuacjach zagrażających życiu.

– Bardzo intensywną służbę Straż pełniła w czasie powodzi, które nawiedziły Dębicę w roku 2009 i 2010 – wspomina komendant. – Przyjmowano wówczas zgłoszenia telefonicznie, kontrolowano miejsca zalane i zagrożone, ostrzegano o niebezpieczeństwie, a także informowano sztab kryzysowy o zaistniałej sytuacji. Służba była wówczas pełniona z niewielkimi przerwami na odpoczynek całodobowo. Od momentu ufundowania Sztandaru Miasta Dębica strażnicy często brali udział w poczcie sztandarowym w różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych, miejskich i państwowych. Strażnicy razem z policjantami czuwają nad ich bezpieczeństwem  również w niedziele i święta. Straż Miejska współpracuje z policją pełniąc wspólne patrole, szkolenia z samoobrony, zabezpieczanie imprez, przekazywanie informacji i spraw do dalszych czynności. Współpracuje również ze Strażą Pożarną, Zakładem Usług Miejskich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi.

W trakcie trwania kadencji burmistrza Pawła Wolickiego wdrożono program Bezpieczna Dębica w ramach którego działania Straży dębickiej zostały ocenione jako dobre i bardzo dobre  przez 63 proc. respondentów. W okresie obecnej kadencji burmistrza miasta Mariusza Szewczyka Straż otrzymała kolejne narzędzia do lepszego egzekwowania prawa i przeciwdziałania przestępstwom jakimi  są system  informatyczny Pesel –net oraz cyfrowy monitoring miasta. Funkcjonariusze całodobowo obserwują obraz z 17 kamer w Centrum Monitoringu dzięki czemu mogą częściej i szybciej reagować na zdarzenia, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Od lutego 2017 r. zauważono 252 nieprawidłowości  w postaci wykroczeń  lub innych sytuacji, do których skierowano patrole,  40 razy policja zwracała się z wnioskiem o udzielenie  nagrań.

W ciągu 25 lat działalności Straży Miejskiej pracowały w niej ogółem 34 osoby. W  gronie byłych strażników znaleźli się: Artur Wiktor, Leszek Siembab, Gerard Ziemba, Roman Rogowski, Roman Iwasieczko, Ryszard Łastowski, Jadwiga Zawisza, Bogusława Christiani, Tadeusz Dębicki, Wojciech Lis, Arkadiusz Cichowski, Mariusz Reichel, Maria Sok, Łukasz Długoń, Jan Tarnopolski, Robert Wolski, Agnieszka Strzelczyk, Witold Depa. Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 15 osób: Sylwester Bieszczad,  Żaklina Nowak, Mariusz Pyrchla,  Grzegorz Zięba,  Łukasz Sroczyński, Krzysztof Piecuch, Piotr Rajchel, Jarosław Zyma, Wiesław Kudroń, Tomasz Węgrzyn, Sławomir Grab, Marcin Sidor, Paweł Bryś, Paweł Bryg, Marek Torba, Grzegorz Bonar (obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym).

W Dniu Strażnika Miejskiego i jubileuszu burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko i komendant Sylwester Bieszczad wręczyli strażnikom awanse, angaże i  okolicznościowe medale z okazji 25-lecia.