Home » Dębica » Podsumowali wyniki i wyznaczyli cele

Podsumowali wyniki i wyznaczyli cele

W Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy 2 lutego br. odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Zbigniewa Sowy. Tematem narady było podsumowanie pracy dębickiej jednostki za ubiegły 2016 rok. Przedstawiono również priorytety pracy policji na rok 2017.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy inspektor Grzegorz Maksimczuk przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu dębickiego w 2016 roku. Główne zagadnienia skupiały się na przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz podejmowanych działaniach prewencyjnych. Wskazane zostały kierunki działań dębickich policjantów na rok bieżący. Na ręce przybyłych gości zostały złożone podziękowania za dotychczasową współpracę oraz okazywaną pomoc. W odprawie wzięli Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Mateusz Smoła, przewodniczący Rady Powiatu, Beata Stój, prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, Jacek Żak, prokurator rejonowy w Dębicy oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Następnie głos zabrali przedstawiciele dębickich władz. Mówcy podziękowali za okazane zaangażowanie i skuteczność w działaniach, życząc dalszych sukcesów.

Na zakończenie głos zabrał inspektor Zbigniew Sowa I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zwrócił uwagę na stawiane przed policjantami oczekiwania. Przypomniał o priorytetach Komendanta Głównego Policji, skupiając uwagę na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, jako solidnego narzędzia w rękach policji. Jak również zobrazował program “Dzielnicowy bliżej nas”, który ma na celu zwiększenie aktywności funkcjonariuszy na terenie przypisanych im dzielnic. Inspektor Zbigniew Sowa podkreślił znaczenia współpracy z podmiotami poza policyjnymi, samorządami i społeczeństwem wskazując na odpowiedzialność i znaczenie jej w codziennej służbie.