Strona głowna » Gmina Dębica » Gmina chce przekształcić zakład w spółkę

Gmina chce przekształcić zakład w spółkę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy działający dotychczas jako samorządowy zakład budżetowy zmienia formę organizacyjno-prawną i w przyszłym roku, decyzją władz gminy Dębica, będzie działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Decyzja ta, podyktowana jest strategią gminy zmierzającą do usamodzielnienia tego podmiotu, który dysponuje już odpowiednim potencjałem techniczno – ekonomiczno -personalnym, pozwalającym prowadzić działalność na własny rachunek. Gmina kilka lat wcześniej dokonała podobnego przekształcenia w obszarze gospodarki odpadami.

– Planowane przekształcenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę, nie przewiduje udziału podmiotu prywatnego na żadnym z etapów przekształcenia, a tym samym nie uwzględnia obejmowania udziałów przez jakikolwiek podmiot inny niż gmina Dębica – informuje Marek Mikrut, zastępca wójta gminy Dębica.

W ramach przekształcenia nie dojdzie do zbycia majątku komunalnego na rzecz podmiotu prywatnego, a więc nie mamy do czynienia z procesem prywatyzacji w żadnej z jej postaci. Nowo powstała spółka komunalna staje się z mocy prawa właścicielem majątku komunalnego, który był dotychczas wykorzystywany przez ZWiK Brzeźnica, natomiast gmina Dębica staje się właścicielem 100 procent udziałów w tej spółce.

– Przekształcenie ZWiK w spółkę z o.o. jest korzystne z punktu widzenia interesów gminy, a więc jej mieszkańców, gdyż proces przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na skutek likwidacji tego zakładu, nie oznacza likwidacji przedmiotowej i podmiotowej tego podmiotu, lecz tylko zmianę formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej – przekonują gminni urzędnicy. – Powstały podmiot posiada znacznie większą autonomię, pozwalającą na kształtowanie z większą swobodą wszystkich obszarów działalności.

Natomiast z punktu widzenia gminy Dębica nowy podmiot będzie zarządzany w sposób bardziej elastyczny, zainteresowany redukcją kosztów, zmotywowany do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku, mający możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, bowiem własność mienia zwiększa w sposób znaczący jego zdolność kredytową. Będzie to podmiot mający wpływ na kierunki inwestowania, umożliwiający gminie wydzielenie na zewnątrz zobowiązań wynikających z działalności samorządowego zakładu budżetowego, a wiec zmniejszenie ogólnego zadłużenia budżetu gminy.

Przekształcenie zakładu będzie miało również pozytywny wpływ na zatrudnienie. Nie ma mowy o redukcji etatów, a wręcz przeciwnie. Zakład w wyniku przekształcenia będzie przechodził szereg zmian, które zapoczątkują jego rozwój i zwiększą konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie zwłaszcza w tych działach, które świadczą usługi na zewnątrz. Natomiast dotychczasowi pracownicy nie stracą w sensie materialnym, ich status nie zmieni się negatywnie w odniesieniu do stanu sprzed przekształcenia. Także stawki taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków pozostanie na tym samym poziomie.