Home » Dębica » Dokumenty już są, czas na działanie

Dokumenty już są, czas na działanie

Realizując „Program zmian Dębicy”, który zakłada wzrost gospodarczy miasta poprzez wsparcie firm, współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pozyskanie nowych terenów pod inwestycje, a co za tym idzie wzrost jakości życia dębiczan, burmistrz Dębicy, przygotował szereg inicjatyw, mających na celu rozwój przedsiębiorczości oraz pogłębienie współpracy pomiędzy samorządem a biznesem.

Aby zdynamizować rozwój gospodarczy regionu i stworzyć nowe miejsca pracy, a przez to poprawić warunki życia mieszkańców, opracowany został pakiet siedmiu impulsów rozwoju regionu dla przedsiębiorców: Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Dębicy na lata 2016 – 2020”, „Rada Gospodarcza przy burmistrzu Dębicy”, „Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Dębicy”, „Dębicka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.”,„Dębicki Gryf Biznesu – nagroda gospodarcza burmistrza Dębicy”. Burmistrz opracował także koncepcję pozyskania terenów inwestycyjnych oraz uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Wszystkie zebrane dotąd dokumenty zostają poddawane konsultacjom z przedsiębiorcami, których doświadczenie oraz zdobywana przez lata wiedza merytoryczna stanowią cenne źródło informacji. Wszelkie wniesione przez nich uwagi i sugestie zostaną wzięte pod uwagę w formułowaniu dalszych działań. Możliwość wzięcia udziału przedsiębiorców w analizowaniu takich dokumentów już na etapie roboczym jest potwierdzeniem nowego otwarcia miasta na przedsiębiorców.

Jednym z pomysłów na wsparcie przedsiębiorczości w mieście jest powołanie Dębickiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która zajmie się prowadzeniem szeroko rozumianej działalności informacyjnej, doradczej, promocyjnej, szkoleniowej i integracyjnej. Do tej pory w mieście nie istniała żadna instytucja otoczenia biznesu, która wspierałaby i promowała lokalną przedsiębiorczość.

– Aby miasto i cały region rozwijał się dynamicznie a jakość życia mieszkańców ciągle wzrastała, potrzebna jest ścisła współpraca samorządu z biznesem – zauważa Piotr Nosalski, doradca burmistrza. – Zawsze należy traktować priorytetowo rozwój przedsiębiorczości, bo to prowadzi do powstania nowych firm i rozwoju obecnych, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. W naszym regionie szczególnie potrzebne jest wsparcie małych przedsiębiorstw, czym między innymi zajmie się Dębicka Agencja Rozwoju Regionalnego. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, w połowie roku Polska podpisała umowy na ponad 35 mld złotych dofinansowania z funduszy unijnych, ale jedynie 341 mln złotych przypadło na indywidualnych przedsiębiorców, co stanowi mniej niż jeden procent. Stworzenie agencji podniesie szanse i możliwości pozyskania funduszy Unii Europejskiej i wykorzystania ich na rozwój regionu.

Zadaniem agencji będzie też integrowanie działań przedsiębiorczych z całego regionu oraz pozyskiwanie nowych inwestorów, wspieranie i promowanie lokalnych firm, inicjowanie współpracy na linii nauka, biznes i samorząd, wspieranie młodych przedsiębiorców poprzez udzielanie pożyczek na start i rozwój firmy, a w perspektywie wsparcie w utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości i późniejsze jego zarządzanie.

– Prowadzenie inicjatyw, które mają na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców stanowi dla mnie centralne i kluczowe zadanie – podkreśla Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy. – Stworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie lokalnych przedsiębiorców czy pozyskanie krajowych i zagranicznych inwestorów to tylko nieliczne z założeń, jakie planujemy zrealizować w ramach rozwoju przedsiębiorczości.

Wkrótce rozpoczną się konsultacje z instytucjami otoczenia biznesu, okolicznymi samorządami oraz uczelniami, po których nastąpi weryfikacja zebranych danych a następnie wdrażanie przygotowanych inicjatyw.