Strona domowa » GMINA DĘBICA » Gmina Dębica stawia na inwestycje

Gmina Dębica stawia na inwestycje

Gmina Dębica w bieżącym roku nie planuje zaciągania nowych kredytów i pożyczek, a spłata dotychczasowego długu dokona się z dochodów, przez co zadłużenie ulegnie zmniejszeniu i na koniec 2018 roku wyniesie 3,6 mln. zł. Budżet na rok 2018 jest piątym nadwyżkowym z dochodami na poziomie 105 310 739 zł, w tym dochody własne w wysokości ponad 35 milionów. Zaplanowano wydatki na poziomie 103 549 826 zł, z tego łączna wartość inwestycji wyniesie 24 608 388 zł (dla porównania w 2017 r. była to kwota w wysokości 13 865 671 zł).

Sesja budżetowa Rady Gminy Dębicy odbyła się 29 grudnia 2017 r. w Zawadzie. Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2018 r. Projekt budżetu gminy Dębica na rok 2018 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Dębica na lata 2018-2025, zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz radnym Rady Gminy Dębica. Obydwa dokumenty uzyskały pozytywną opinię RIO. Projekt budżetu był przedmiotem posiedzeń wszystkich Komisji Rady Gminy Dębica, podczas których radni mieli możliwość zapoznania się ze źródłami przychodów, alokacją pieniędzy, jak też zgłaszać swoje uwagi i opinie.