Home » Gmina Dębica » Zbudują drogę do uzdrowiska

Zbudują drogę do uzdrowiska

W Urzędzie Gminy Dębica podpisano 20 kwietnia 2017 r. umowę na „Budowę drogi gminnej klasy L do Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie”. Łączny koszt zadania to 1 965 367 zł z  tego 50 procent kosztów kwalifikowanych czyli kwota 773 055 zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a pozostała kwota zadania  1 192 312,64 zł z budżetu gminy Dębica.

 Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmie roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, położenie nawierzchni i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie ścieżki pieszo-jezdnej oraz oświetlenie przejścia dla pieszych. Wartość tej części zadania to 1 546 111 złotych, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  Spółka Akcyjna w Dębicy.

Druga cześć inwestycji to przebudowa  techniczna w miejscach kolizji z budowaną drogą gminną do Zakładu Przyrodoleczniczego. Obejmie przebudowę gazociągu, wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej. To także zabezpieczenie skrzyżowania drogi lokalnej z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełożenie i zabezpieczenie kolidującej linii telekomunikacyjnej TP S.A. MultiMedia Polska S.A. Wartość tej inwestycji to 419 256, która to kwota w całości pokryta będzie z budżetu gminy. Wykonawcą jest firma Transkop s.c.  Termin realizacji zadania określono na 30 sierpnia 2017 r.