Strona głowna » Dębica » Zapewnią dzieciom chociaż jeden posiłek

Zapewnią dzieciom chociaż jeden posiłek

Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu osłonowego dożywiania dzieci i młodzieży w Dębicy w latach 2015 – 2020”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych co najmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia.

Program osłonowy adresowany jest do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z Dębicy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin problemowych. Jego wdrożenie ma się przyczynić przede wszystkim do poprawy jakości stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprawy ich warunków do rozwoju, utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych oraz zapobiegania sytuacjom niedożywienia.

Do udziału w programie będą mogły być zakwalifikowane dzieci i młodzież, które wychowują się w rodzinach, które potrzebują wsparcia w formie dożywiania, w tym niepełnosprawne, chore,  z rodzin niepełnych oraz wielodzietnych. Wsparciem objęte też zostaną dzieci z rodzin w sytuacjach kryzysowych, w których występuje uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy leków.

Dzieci, które potrzebować będą ciepłych posiłków, zostaną zgłoszone do programu przez dyrektorów szkół po uzgodnieniu z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program dożywiania dzieci sfinansowany zostanie budżetu miasta. Wysokość pieniędzy na realizację programu w 2015 roku wynosić będzie ok. pięć tysięcy złotych. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych.

 FOT. JACEK PAPUGA