Strona głowna » Dębica » Większość projektów uchwał radni przegłosowali

Większość projektów uchwał radni przegłosowali

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały m.in. dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok, porozumienia z samorządem powiatu dębickiego w sprawie utrzymania dróg powiatowych w mieście, przystąpieniu do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz podziału Dębicy na osiedla i uchwalenia statutów osiedli.

Wśród podjętych przez radnych uchwał znalazły się również uchwały dotyczące sprzedaży działek leżących przy ul. Rzeszowskiej oraz przy ul. Kościuszki na rzecz użytkownika wieczystego oraz sprzedaży nieruchomości przy ul. Żeromskiego stanowiącej własność miasta. Obie te uchwały, podobnie jak kolejną dotyczącą zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni miejscy przyjęli jednogłośnie. Radni wyrazili także zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości przy MOSiR na potrzeby masztu telefonii komórkowej. Akceptacji radnych nie uzyskał natomiast projekt uchwały dotyczący zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości przy ul Żuławskiego stanowiącą własność miasta. Radni 12 głosami przeciw przy 2 za nie wyrazili zgody na sprzedaż. Radni nie wyrazili również zgody na zmianę uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania w Dębicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Proponowany projekt uchwały zakładał, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 70 metrów od takich budynków i obiektów  jak  kościoły, przedszkola, szkoły, cmentarze, domy dziecka, dworce kolejowe i autobusowe. Zakładał także rozszerzenie katalogu obiektów których dotyczyłby ten zakaz o schroniska i noclegownie dla bezdomnych, ośrodki interwencji kryzysowej, siedziby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz szpitali. Aktualnie obowiązująca uchwała określa minimalną odległość od tych obiektów na 100 metrów.  Radni 15 głosami przeciw i jednym za nie wyrazili zgody na takie zmiany.