Home » Gmina Dębica » W gminie załatwisz wszystko przez internet

W gminie załatwisz wszystko przez internet

Wystartował projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie oświaty oraz Gminy Dębica”.  W ramach podpisanej 26 września br. umowy do Urzędu Gminy Dębica zostanie dostarczone 50 szt. komputerów dla potrzeb obiegu dokumentów, dwa skanery oraz oznakowany punkt potwierdzania profilu zaufanego. Oprócz sprzętu dla Urzędu Gminy Dębica Zespoły Szkół zostaną wyposażone łącznie w 154 komputery do klasopracowni oraz 30 komputerów przenośnych. Koszt zakupu komputerów to 1 141 917 zł z tego 85 procent pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Planowo komputery zostaną dostarczone i zamontowane do końca października 2017 r.

Za realizację umowy odpowiedzialne są OPTeam Spółka Akcyjna z Jasionki (lider konsorcjum)  oraz Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. z Rzeszowa. OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niemal 30-letni okres działalności firmy przełożył się na realizację wielu projektów informatycznych. Swoim klientom OPTeam dostarcza jedne z najlepszych rozwiązań i produktów informatycznych w branży. Wdraża i integruje rozwiązania IT dedykowane dla takich sektorów rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna, medycyna i szkolnictwo wyższe.

Łączna kwota projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie oświaty oraz gGminy Dębica to 4 528 236 zł, z tego  3 848 167 zł pochodzi z dofinansowania.  W ramach realizowanego zadania zostanie utworzona aplikacja mobilna z informacjami o gminie, zawierająca dane podstawowe i z dziedzin: kultura, sport, wydarzenia, powiadomienia oraz obsługa e-usług płatności. Projekt obejmuje oprogramowanie dla placówek oświatowych – nastąpi gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej, które to w zadanym zakresie będzie można udostępnić za pomocą e-usług rodzicom oraz wdrożenie portalu informacyjnego – platforma e-usług dla mieszkańca – zostanie przygotowana platforma informacyjną dla mieszkańca, rodzica integrującą wszystkie dostarczone e-uslugi. Z tego poziomu nastąpi komunikacja petenta z wszystkimi systemami z których e-usługi będą korzystały. W ramach projektu zakupionych będzie 234 szt. komputerów w tym 50 dla Urzędu Gminy Dębica i 184 szt. komputerów dla placówek oświatowych, w tym 30 laptopów, wyposażenie serwerowni w serwery, macierze, zasilanie awaryjne, przełączniki sieciowe, szafy serwerowe, niezależna klimatyzacja oraz oprogramowanie. Zakupiony będzie komputer z oprogramowaniem do potwierdzania profilu zaufanego. Za pomocą internetu będzie możliwe wprowadzenie 17 e-usług. W ten sposób będzie można dokonać e-płatności za podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportu. Wprowadzenie tych e-usług pozwoli złożyć wniosek i wydać zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych. Za pośrednictwem platformy ePUAP będzie można złożyć e-wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły oraz wydanie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły lub przedszkola. Rodzic automatycznie zostanie powiadomiony o wyniku rekrutacji, będzie mógł dokonać płatności z tytułu opłaty za przedszkola z automatycznym wypełnieniem dowodu wpłaty, zaś rodzice lub pełnoletni uczniowie złożą przez internet wnioski stypendialne. Wnioski będą składane wraz ze zeskanowanymi załącznikami, będzie możliwa obsługa usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole od momentu wystąpienia nieobecności w szkole do momentu dostarczenia usprawiedliwienia przez rodzica, będzie można złożyć wniosek o refundację kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły, wynająć pomieszczenia szkoły – głównie sal gimnastycznych, korzystać z powiadamiania przez aplikację mobilną.