Strona głowna » Gmina Dębica » Szykują się do wyboru Rad Sołeckich w gminie Dębica

Szykują się do wyboru Rad Sołeckich w gminie Dębica

Wójt gminy Dębica ogłosił, że wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Dębica odbędą się 22 marca 2015 r.  Wybory zostaną przeprowadzone przez Sołeckie Komisje Wyborcze powołane przez wójta. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 8.00 do 18.00 .Kandydata na sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listą co najmniej 30 uprawnionych mieszkańców sołectwa, popierających jego kandydaturę. Kandydata na członka Rady Sołeckiej może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listą co najmniej 15 uprawnionych mieszkańców sołectwa popierających jego kandydaturę.

Prawo zgłaszania kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej ma każdy kandydat na sołtysa i każdy kandydat na członka Rady Sołeckiej spośród mieszkańców stale zamieszkujących sołectwo. Termin zgłoszenia kandydatów upływa 19 lutego 2015 r. Jeżeli zgłoszony zostanie jeden kandydat na sołtysa, to wyborów nie przeprowadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. W przypadku zgłoszenia kandydatów na członka Rady Sołeckiej w ilości równej ustawowego składu rady wyborów nie przeprowadza się, a zgłoszone osoby uznaje się za wybrane. Fakty te potwierdza wójt spisując protokół.

W sołectwach do 1000 mieszkańców Rada Sołecka działa w składzie piciu osób, a w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców Rada Sołecka działa w składzie siedmiu osób. Niezbędne druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Dębica pokój nr 31 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ugdebica.pl w zakładce wybory. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębica pokój nr 31 lub pod numerami telefonów 14 680 33 28 lub 14 680 33 32. Informacja dotycząca wyborów sołtysów.