Strona głowna » Dębica » Ruszyła pierwsza edycja programu aktywizacja

Ruszyła pierwsza edycja programu aktywizacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i samorząd miejski na mocy porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji  ,,PAI’’, którego celem jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy.

PAI to nowy program skierowany do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została nowa jakość obsługi klientów urzędów pracy, która ma na celu lepsze poznanie potrzeb osób bezrobotnych, a następnie określenie zakresu form pomocy wymienionych w ustawie w zależności od ich stopnia oddalenia od rynku pracy.  I edycja programu rozpoczęła się 1 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 31 maja.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych, dla których w Urzędzie Pracy został ustalony trzeci profil pomocy, a które  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

– Z beneficjentami programu zawarte zostały kontrakty socjalne, w ramach których uczestniczą oni w cyklicznych  spotkaniach  z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wykonują prace porządkowe w Dębicy, w ramach prac społecznie użytecznych – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie
u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

Program „PAI” to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już  i stosowanych prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w powiecie dębickim.