Strona głowna » Dębica » Punkt zbiórki odpadów komunalnych otwarty

Punkt zbiórki odpadów komunalnych otwarty

Do użytku został oddany 27 stycznia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy skrzyżowaniu ul. Drogowców z ul. Przemysłową w Dębicy, obok zakładu gazowniczego.

To miejsce, w którym mieszkańcy Dębicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane rzeczy. PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 18.00, w soboty 8.00 -13.00.

W PSZOK przyjmowane będą zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popiół i żużel z domowych palenisk. Odpady będą przyjmowane zgodnie z regulaminem PSZOK. Mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do PSZOK, które będą odebrane nieodpłatnie.

Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu w Dębicy.