Home » Dębica » Przebudują ulice i chodniki w Osiedlu Matejki

Przebudują ulice i chodniki w Osiedlu Matejki

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, Dębica przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej na poprawę zagospodarowania Osiedla Matejki. Na realizację tego projektu zaciągnięta zostanie pożyczka na 70 tysięcy złotych.

Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez miasto, gminę Dębica, gminę Ropczyce i gminę Żyraków, którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą ,,Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich”.

W ramach tego projektu Dębica zaproponowała realizację trzech zadań, wśród których znalazło się stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawa warunków opieki przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przedszkola nr 8 wraz z jego otoczeniem. Miasto posiada pełną dokumentację inwestycji oraz ostateczne pozwolenie na budowę. Drugim zadaniem jest tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Inwestycja jest na etapie podpisanej umowy z wyłonionym wykonawcą. Trzecie zadanie to wspomniana poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki. Inwestycja jest na etapie wyłaniania wykonawcy, a termin realizacji został wydłużony do 2018 r. Projekt obejmować będzie remont nawierzchni istniejących dróg, chodników, parkingów na Osiedlu Matejki, a także budowę nowych dróg i chodników. W ramach projektu wykonany zostanie również remont pochylni dla niepełnosprawnych, usprawniona zostanie kanalizacja deszczowa oraz nastąpi zagospodarowanie terenów niskiej zieleni.