Strona głowna » Gmina Dębica » Pomogą się usamodzielnić młodym

Pomogą się usamodzielnić młodym

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie od 1 sierpnia br. rozpoczęło realizację projektu „Nauka łatwa sztuka” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie otrzymało dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015. Wartość dotacji to ok. 140 tys. zł. Wkład własny organizacji w projekt to ok.15 tys. zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2016 r.

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czy też już usamodzielniona, zamieszkała w województwie podkarpackim, ucząca się. Uczestnicy projektu muszą być w wieku od 7 do 25 lat. Adresatami projektu będą także sami opiekunowie zastępczy grupy dzieci, którzy poprzez zadania realizowane w projekcie uzyskają wsparcie w sprawowaniu swojej funkcji, będące odpowiedzią na zgłaszane przez nich bezpośrednio potrzeby i problemy. Łączna planowana liczba osób objętych zadaniem to około 100 osób.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin zastępczych w procesie ich wychowania. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizację specjalistycznej pomocy korepetytorskiej dla uczestników, dwa warsztaty wyjazdowe z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, przeciwdziałania przemocy i zastępowania agresji w formie obozów zimowego i letniego oraz edukację młodzieży usamodzielnianej w zakresie prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia, radzenia sobie w życiu i samodecydowania o swojej dalszej sytuacji życiowej. Profesjonalny program profilaktyczny pozwoli na zapewnienie równych szans rozwoju wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, jako grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i marginalizację społeczną. Celem projektu jest także wzbogacenie wiedzy i umiejętności opiekunów zastępczych poprzez przygotowane dla nich w ramach projektu szkolenie specjalistyczne, a przez to poprawa zdolności naszej organizacji do mobilizowania zasobów, które będą wykorzystywane do zadań projektowych oraz dalszej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

– Aktualnie prowadzimy rekrutację ostatecznych uczestników chętnych do skorzystania z poniższych działań projektowych w 2015 roku – mówi Magdalena Koczaj – Kizior, koordynator projektu.To między innymi indywidualne korepetycje w miejscu zamieszkania z matematyki lub angielskiego dla 60 wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w roku szkolnym 2015/2016 w wymiarze czterech godz. zegarowych w miesiącu. To także szkolenie dla członków i wolontariuszy naszego stowarzyszenia do prowadzenia treningu zastępowania agresji dla 10 – 15 opiekunów zastępczych. Przewiduje się od 30 do 40 godz. szkolenia, które zostanie przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2016 r.

Przeprowadzone zostaną także szkolenia warsztatowe dla usamodzielnianych wychowanków „Start w dorosłość”. Szkolenie obejmować będzie zagadnienia z zakresu edukacji prawnej i praktycznej dotyczącej m. in. zasad usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych oraz możliwości uzyskania wsparcia i pomocy, niwelując tym samym trudności związane z przygotowaniem młodych ludzi z pieczy zastępczej do usamodzielnienia się. Z takiej pomocy będzie mogło skorzystać do 20 uczestników od 16 do 25 lat, zajęcia rozpoczną się od września 2015 r. Grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków, w trakcie której młodzi ludzie będą mogli wykorzystać uzyskane na szkoleniu informacje, opracowywać własne programy usamodzielnienia, omawiać tematy, które są dla nich ważne, udzielać sobie nawzajem wsparcia, zapraszać na spotkania osoby, które są dla nich inspirujące i ważne, szukać rozwiązań swoich problemów.

– Jakość, forma i charakter tej grupy będzie zależeć od inwencji samych młodych ludzi, którzy będą o tym decydować – informuje Magdalena Koczaj – Kizior. – Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt od 1 wrzenia 2015r. d 30 czerwca 2016 r. Uczestnicy grupy wsparcia otrzymają pomoce dydaktyczne, karnety na basen i lodowisko oraz bilety do kina.
O
soby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z darmowych form wsparcia mogą kontaktować się z koordynatorem projektu, Magdaleną Koczaj – Kizior, mail: magdakoczaj@interia.pl. Rekrutacja prowadzona jest do 5 września br.