Home » Dębica » Żywność dla potrzebujących z miasta

Żywność dla potrzebujących z miasta

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy 3 i 4 marca 2017 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, podprogram 2016, dla osób najbardziej potrzebujących z Dębicy. Miejscem wydawania będzie Magazyn Żywności przy ul. Ratuszowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wydawane są paczki żywnościowe  jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się 3 marca 2017 r. w godz. 9.00 do 17.00 i 4 marca 2017 r. w godz. 9.00 do 12. 00. Na jedną osobę będą przypadały dwie paczki.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 proc.  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

 Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i wybierały żywność, korzystają na starych zasadach. Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i nie zgłosiły się po żywność, zobowiązane są wybrać nowe skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica. Osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy pomocy i osiągają dochody jak wyżej, zobowiązane są wybrać skierowanie od pracownika socjalnego.