Strona głowna » Dębica » Odebrała nagrodę za pomoc społeczną

Odebrała nagrodę za pomoc społeczną

Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyła w spotkaniu z prezydentem RP Bronisław Komorowski w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, zaś od Władysława Kosiniaka – Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej odebrała nagrodę za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

– To uwieńczenie mojej 30 – letniej pracy w pomocy społecznej – przyznaje Małgorzata Kędzior. Związana jest zawodowo z pomocą społeczną od 1984 r. Rozpoczynała pracę jako pracownik socjalny, następnie była kierownikiem Ośrodka Opiekuna Społecznego, kierownikiem Działu Świadczeń, zastępcą dyrektora, a od 2007 r. pełni funkcję dyrektora MOPS w Dębicy. Jest współzałożycielką Koła Towarzystwa im. Św. Brata Alberta i inicjatorem powstania Domu dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta. W swojej pracy realizuje twierdzenie, że „pomoc społeczna powinna uaktywniać, przywracać umiejętność samodzielnego sterowania własnym życiem, nie powinna zaś uzależniać”, a dokonuje tego poprzez wypracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań aktywizowania lokalnej społeczności – podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Efektem takiego rozumienia polityki społecznej było utworzenie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne – Klubu Integracji Społecznej, który rozpoczął swą działalność w 2006 roku. Od powstania Klub Integracji Społecznej poza działalnością szkoleniową i terapeutyczną inicjuje  zatrudnienie osób bezrobotnych, długotrwałych klientów ośrodka w ramach robót publicznych w różnych programach realizowanych przez MOPS oraz pracach społecznie użytecznych realizowanych przez miasto. Od 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy realizowany jest projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Dębica” współfinansowany ze funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008 – 2013 w w/w projekcie wzięło udział 424 osoby. Efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu projektu utrzymuje się na poziomie około 30 procent co przy bardzo trudnej sytuacji lokalnego rynku pracy oraz specyfice kategorii klientów rekrutowanych do projektu (po wyrokach, objęci nadzorem kuratorskim, dłużnicy alimentacyjni, bezdomni, po leczeniu odwykowym, długotrwale bezrobotni, dotychczas niepracujący) jest zadowalające.  Kierowany przez Małgorzatę Kędzior ośrodek poza sprawnym wykorzystaniem funduszy unijnych sięga również po pieniądze krajowe. Przykładem są realizowane projekty „Razem do Pracy” i „Budujemy Naszą Przyszłość”, na które pozyskano pieniądze w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu  z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dębica w 2014 r. otrzymała wyróżnienie z ministerstwa pracy za aktywizację podopiecznych MOPS Dębica. Dzięki jej dużemu zaangażowaniu w Dębicy w 2013 r. powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym znalazło zatrudnienie 24 osoby – długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zarządzany przez Małgorzatę Kędzior oprócz realizacji zadań statutowych podejmuje od wielu lat realizacji dodatkowych działań na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. W projektach realizowanych dzięki pozyskiwaniu dodatkowych funduszy uczestniczyło w ostatnich latach około 3000 osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci mieszkających w Dębicy. Z uwagi na trudną sytuację lokalnego rynku pracy szczególną uwagę zwracano na wsparcie osób bezrobotnych, gdyż poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na sytuację społeczną i materialną podopiecznych MOPS w Dębicy.

FOT. ARCHIWUM