Strona głowna » Gmina Dębica » Nowa Rada Gminy już pracuje

Nowa Rada Gminy już pracuje

Pierwsze po wyborach posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, na którym nowi radni ślubowali pełnić swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie odbyło się 28 listopada. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Piotr Żybura, który niezmiennie od 2006 roku pełni funkcję a jego zastępcami ponownie zostali  Janusz Gwoźdź oraz Władysław Ciebień.

Stanisław Rokosz, który w wyborach po raz kolejny udowodnił, że może liczyć na olbrzymie poparcie mieszkańców, złożył ślubowanie obejmując tym samym urząd wójta gminy Dębica już piątej kadencji. – Swoje wieloletnie doświadczenie pragnę ponownie przekazać dla gminy oraz jej rozwoju społeczno-gospodarczego – mówił Stanisław Rokosz. – Natomiast swój własny wysiłek dedykuję dla moich córek – za serce, oddanie i wsparcie, za te cechy, które przekazała im ich mama, a moja żona. 

Ponadto powołano nie trzy, jak to było poprzednio, ale cztery stałe komisje. W Komisji Rewizyjnej, której przedmiotem działania jest kontrola działalności wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy weszli Bernadetta Ciszek, przewodnicząca komisji, Agnieszka Gurga, zastępca, Roman Mazur, Wiesław Plezia i Adam Świętoń. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej nadal przewodniczy Lech Żurek. Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu gospodarki finansowej, rozwoju gospodarczego, gospodarki ziemią, gospodarki mieszkaniowej, transportu i łączności, drogownictwa, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej. Zastępcą Lecha Żurka został Tadeusz Szerszeń, a jej skład uzupełniają Renata Różak, Tomasz Bukowski i Ryszard Stelmach. W Komisji Infrastruktury Społeczno-Oświatowej, której zakresem działania jest oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zdrowia i opieki społecznej, ochrona przeciwpożarowej, porządku publicznego oraz ochrony zabytków zasiadają Janusz Gwóźdź, przewodniczący Komisji, Grzegorz Pietrzyk, zastępca przewodniczącego Komisji, Józef Marek, Agata Wiater, Adam Pieniążek. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmuje się sprawami z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zasobów wodnych i melioracji, gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa oraz ochrony zwierząt. W jej skład weszli: Bolesław Pysz, przewodniczący Komisji, Stanisław Koziara, zastępca Władysław Ciebień, Mariusz Tarczoń i Edward Niedbalec.

FOT. URZĄD GMINY DĘBICA

SONY DSC