Home » Dębica » Na Matejki wciąż nie czujemy się bezpiecznie

Na Matejki wciąż nie czujemy się bezpiecznie

W Urzędzie Miejskim w Dębicy 22 września br.po raz drugi od czasu powołania zebrał się Miejski Zespół do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej w mieście a skierowanej do mieszkańców ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa. Przedstawiono wdrożoną przez policję Krajową Mapę Zagrożeń oraz zaprezentowano informację dotycząca opracowania regulaminu meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową, jako aktu prawa miejscowego.

Zespół wypracował stanowisko w sprawie zapisów regulaminu meczu piłki nożnej, który winien być przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej w Dębicy, jako akt prawa miejscowego obowiązujący na stadionach miejskich przy ul. Parkowej, Piłsudskiego i Akademickiej.  Problemy w kwestiach interwencji policji w obrębie tych obiektów były zgłaszane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przez radnych.

Przedstawiciel policji asp. sztab. Sylwester Zduńczyk podczas spotkania zaprezentował zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń.  Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: informacji gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych, informacjach pozyskiwanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego,  organizacji pozarządowych itp., a także w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu oraz informacji pozyskiwanych od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Aktualnie występujące zagrożenia można śledzić na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Na posiedzeniu omówione zostały wstępne wyniki badań ankietowych poczucia bezpieczeństwa w mieście Dębicy. Do chwili obecnej odpowiedzi udzieliło 473 mieszkańców. Z badań ankietowych poczucia bezpieczeństwa  wynika, że 55 procent ankietowanych uważa, że Dębica jest miastem bezpiecznym, 60 procent uważa okolice swojego miejsca zamieszkania za obszar bezpieczny, zaś 70 procent uważa okolice swojego miejsca pracy lub nauki za obszar bezpieczny. Najczęściej wskazywanymi miejscami niebezpiecznymi w mieście są Osiedle Matejki, Osiedle Słoneczne, zwłaszcza okolice stadionu Igloopol i „Park Stomilowski”.  Najczęściej wskazywanymi zagrożeniami są: kibice (pseudokibice), pobicia, bójki, zaczepki oraz osoby nietrzeźwe (pijacy).  Działania, które powinny być podjęte w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa najczęściej to: zwiększone patrole policji i monitoring wizyjny , ale według mieszkańców również likwidacja jednego z klubów piłkarskich. Najbardziej uciążliwymi społecznie są zdaniem ankietowanych napady, pobicia i kradzieże oraz zagrożenia ze strony kibiców na tle rywalizacji pomiędzy klubami.

Badania ankietowe będą prowadzone jeszcze do 30 września br.  Po ich zakończeniu, na podstawie wyników opracowany zostanie szczegółowy raport, który będzie stanowił istotną podstawę do podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Dębicy.