Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Kiedy można budować w granicy działki?

Kiedy można budować w granicy działki?

Bywa tak, że budynek (dom mieszkalny, garaż itd.) stoi w samej granicy działki. Takie usytuowanie możliwe jest w kilku sytuacjach. Jeżeli jednak już istnieje taki obiekt, warto wiedzieć, jakie aktualne przepisy regulują te kwestie. Czy można coś dobudować do takiego budynku? Jakie prawa ma sąsiad? Na te i inne pytania odpowiada artykuł.
Kiedy można budować w granicy działki?

Kiedy można budować w granicy działki?

Budowa w granicy działki

Możliwość budowy w granicy działki określają przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Teoretycznie zgodnie z przepisami „budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy”.

Zgodnie jednak z ust. 2 „sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość”. Jak więc widać, plan miejscowy jest istotnym dokumentem, na podstawie którego można w określonych miejscach budować nawet w granicy działki. Możliwe jest też dobudowanie innego budynku, „jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
Kolejną możliwość budowy w granicy działki daje posiadanie działki wąskiej, bowiem na mocy ust. 4 pkt 1: „budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej”.

Zgoda sąsiada na budowę przy granicy działki

Niestety, nad czym ubolewa wiele osób, nie jest konieczna zgoda sąsiada na budowę w granicy działki. Jeśli bowiem inwestor spełnia ustawowe wymogi, taką zgodę otrzyma – niezależnie od opinii właścicieli posesji sąsiednich.
Co jednak ważne, dopuszczenie stawiania takiego budynku bezpośrednio przy granicy nie zwalnia inwestora z zachowania innych wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, z uwagi na ochronę praw właściciela sąsiedniej działki budowlanej. Musi on przestrzegać wszystkich norm oraz nie dopuszczać do szkodliwego oddziaływania na sąsiednie nieruchomości.

Zmiana rozporządzenia w 2018 roku

Jak więc widać, zmiana rozporządzenia od 2018 roku wpłynęła na kwestię budowy przy granicy działki. Obecnie w granicy nieruchomości może być usytuowany budynek, jeśli jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Nie jest wymagana zgoda czy akceptacja inwestycji ze strony sąsiadów.
Warto jednak zwrócić uwagę na przeznaczenie terenu, na którym ma być dokonana budowa. Jeśli bowiem chodzi o warsztat, garaż czy budynek usługowy, musi być on zgodny z przeznaczeniem działki (która winna mieć funkcję usługową). Niezgodności w tym zakresie mogą być okazją do zablokowania inwestycji w granicy działki.

Źródła: